RISKVARNINGAR OCH VIKTIG INFORMATION

Denna webbplats är skapad av Societe Generales Londonfilial. Societe Generale är ett franskt kreditinstitut (bank) auktoriserat av Autorité de Control Pudentiel (den franska tillsynsmyndigheten). Societe Generale omfattas av vissa begränsade föreskrifter utfärdade av Financial Services Authority (den engelska tillsynsmyndigheten). Information om vilka föreskrifter utfärdade av Financial Services Authority som vi omfattas av tillhandahålls efter begäran. 


Även om informationen som anges här är från källor som anses vara tillförlitliga, ger Societe Generale inte några garantier eller utfästelser om riktigheten i informationen. Återgivning, offentliggörande eller spridning av detta material är förbjudet. Denna webbplats underhålls av Societe Generale, 10 Bishops Square, London, E16 EG, Storbritannien. De produkter som beskrivs på denna webbplats är lämpade för svenska avancerade icke-professionella och professionella investerare vilka har god förståelse för den underliggande marknaden och produkternas egenskaper. Det är viktigt att du är införstådd med att du riskerar att förlora hela din investering genom att investera i dessa produkter. Du bör vara övertygad om att investeringen lämpar sig för dig i ljuset av din finansiella position och övriga omständigheter. Vid tvekan, vänligen kontakta en kvalificerad finansiell rådgivare. Vi rekommenderar att icke-professionella investerare inhämtar råd från oberoende finansiella rådgivare innan investering sker.

 

1.  INVESTERINGSRISKER

De produkter som beskrivs på denna webbplats är inte lämpade för alla investerare. En investerares kapital är föremål för risk. Du bör inte handla med dessa produkter om du inte förstår produkternas karaktär och omfattningen av deras riskexponering. Värdet på produkten kan gå ned såväl som upp och kan vara föremål för volatilitet till följd av flera faktorer, inklusive prisförändringar i underliggande instrument och räntenivåer. 
Denna disclaimer upplyser inte om samtliga risker och väsentliga aspekter hänförliga till noterade produkter. Du bör granska riskfaktorerna tillhöriga produkterna, vilka upplyses om nedan och i övrigt på denna webbplats.

Upplysningskrav avseende risker för icke-professionella investerare 

Vi rekommenderar att du inhämtar råd från en kvalificerad finansiell rådgivare innan du överväger att investera i en produkt som beskrivs på denna webbplats.

Tillhandahållande av investeringstjänster/råd 

I enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, genom vilken MiFID II har implementerats i Sverige, måste ett värdepappersinstitut som erbjuder investeringstjänster avseende finansiella instrument erhålla nödvändig information från klienten rörande dennes kunskap och erfarenhet av den specifika tjänsten eller produkten samt klientens ekonomiska situation och mål med investeringen, så att institutet kan rekommendera investeringstjänster och finansiella instrument som är lämpliga för klienten.

Motpartsrisker 

Produkterna på denna webbplats är emitterade eller utgivna av SG Issuer, ett bolag i Societe Generale-koncernen. Identiteten på emittenten för en viss produkt kommer att anges på produktsidan på denna webbplats. Underlåtenhet eller annan händelse som leder till att relevant emittent i Societe Generale-koncernen inte kan utföra sina förpliktelser i tid kan resultera i att hela eller delar av investeringen går förlorad.

Please note that we do not provide investment advice. 

Ytterligare information

Produkter emitterade av SG Issuer under Leveraged Products Issuance Programme i enlighet med grundprospekt daterat den 27 oktober 2017.

Varning avseende andrahandsmarknad 

Societe Generale är den enda marknadsgaranten för noterade Societe Generale-produkter. Under normala förhållanden kommer Societe Generale sträva efter att erbjuda marknadsgarant-tjänster. Sådana arrangemang kan emellertid tillfälligt eller på obestämd tid begränsas till följd av tekniska problem inom bolag i Societe Generale-koncernen, Nordic Growth Market NGM AB eller NASDAQ OMX Stockholm AB, eller hos informationsleverantörer, telekommunikationsföretag, eller till följd av pressmeddelanden från underliggande bolag eller svårigheter att insamla information om underliggande bolag.  

Vi har åtagit oss att säkerställa att produktpriser avseende produkter som handlas på börsen alltid kommuniceras, men på grund av faktorer utanför vår kontroll, t. ex. tekniska problem hänförliga till leverantörers informationsflöden, kan tillfällen uppkomma då sådana priser inte kan kommuniceras. Vid sådana tillfällen kommer vi alltid sträva efter att göra allt som står i vår makt för att skyndsamt lösa problemen. 
Till följd av risker med andrahandsmarknaden, kan det vara svårt eller omöjligt att, under vissa extrema förhållanden, sälja en viss noterad produkt, alternativt, bli erbjuden ett pris som är avsevärt lägre än vad du betalat för den.

 

2. PRODUKTSPECIFIKA RISKER

Alla produkter är lämpade för svenska sofistikerade icke-professionella och professionella investerare vilka har god förståelse för den underliggande marknaden och produkternas egenskaper.

En investerares kapital är föremål för risk. Du bör inte handla med dessa produkter om du inte förstår produkternas karaktär och omfattningen av deras riskexponering. Värdet på produkten kan gå ned såväl som upp och kan vara föremål för volatilitet till följd av flera faktorer, inklusive prisförändringar i underliggande instrument och räntenivåer.

A. Mini Futures 

En stor fördel med Mini Futures är hävstångseffekten på avkastningen, vilken dock kan verka till nackdel för investeraren. Den som investerar i Mini Futures bör vara medveten om den effekt som uppstår då kursen för det underliggande instrument rör sig i motsatt riktning jämfört med vad investeraren förväntat sig. Procentuellt blir förluster som uppkommer på Mini Futures större än de som uppkommer på investeringar i det underliggande instrumentet. Priserna för Mini Futures kan därför vara volatila. Till skillnad från andra hävstångsprodukter, är risken begränsad till din initiala investering oavsett hur dåligt marknaden går.

B. Bull & Bear -produkter

C. Unlimited Turbos

3.  VIKTIG INFORMATION

A. Bolagshändelser

Till följd av bolagshändelser såsom företrädesemissioner, aktiesplit, återköp, offentliga uppköpserbjudanden och fusioner, kan Paritet- och lösennivåerna för de noterade produkterna komma att justeras för att beakta sådana händelser. Skälet till detta är att säkerställa att investerare inte missgynnas eller otillbörligt gynnas till följd av justeringar i bolagets egna kapital. Tveka inte att kontakta oss om du önskar mer information vid sådana tillfällen. Mer information om beräkningen av en sådan ändring lämnas efter begäran.

B. Information från tredje part

Marknadsföring, information och länkhänvisningar från tredje part utgör inte rekommendationer eller uppmaningar från Societe Generale, dess styrelse, dotterbolag eller anställda. Användaren är hänvisad till relevant tredje part för information, inklusive fullständig information om tredje parts investeringsrådgivare eller återförsäljarens licenser (om tillämpligt).

Societe Generale har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifter från tredje part i materialet är rimliga, tydliga och inte missvisande. Societe Generale ställer inga utfästelser eller garantier avseende riktigheten i information från tredje part och är inte, på något sätt, ansvarig för material tillhandahållet av tredje part.

C. Hemvist i Sverige

Webbplatsen riktar sig till investerare som avser att handla Societe Generales noterade produkter i Sverige och är inte riktad till investerare med hemvist i ett annat land. 

Investerare bör notera att innehav i dessa produkter inte åtnjuter skydd enligt lag (1995:1571) om insättningsgaranti, eller annan liknande svensk lagstiftning. 

I synnerhet kan noteras att investeringar kan inte erbjudas i eller överföras till USA.

D. Ingen investeringsrådgivning

Ingenting på denna webbplats utgör investeringsrådgivning beträffande köp eller försäljning av viss investering eller utnyttjande av någon rätt hänförlig till de beskrivna produkterna. Societe Generale erbjuder ingen investeringsrådgivning avseende dessa produkter.

E. Informationens riktighet och tillförlitlighet 

Information på denna webbplats är, såvitt Societe Generale vet, tillförlitlig. Emellertid kan ingen garanti härom lämnas. Vidare kan information tillhandahållen av Societe Generale komma att ändras utan att ni meddelas om detta. Beräkningar redovisade på denna webbplats beaktar inte den enskildes skattskyldighet.

Investeringsbeslut bör inte fattas utan att ha läst Slutliga Villkor för relevant börshandlad produkt. En kopia på de Slutliga Villkoren kan, efter begäran, erhållas från Societe Generale, 10 Bishops Square, London, E16 EG, Storbritannien.

F. Redovisning av intressekonflikter

Societe Generale eller något av dess dotterbolag kan från tid till annan ha ett innehav i eller ha ett väsentligt intresse i produkterna som är beskrivna på denna webbplats eller deras underliggande investeringar.

Generellt kommer Societe Generale att vara den enda marknadsgaranten för de beskrivna produkterna och har eller kan ha tillhandahållit omfattande rådgivning avseende produkterna och deras underliggande investeringar.

G. Varumärken

Societe Generale kommer att vara den enda marknadsgaranten för de nämnda produkterna. Firmanamnet, logotypen och varumärket tillhöriga Societe Generale och dess dotterbolag är reproducerade efter tillstånd från Societe Generale. I de fall produkterna baseras på index har tillhandahållaren av sådant index inte något ansvar gentemot dig såvitt avser dennes förehavanden med avseende på sådant index.

H. Riskvarning

Denna riskvarning finns tillgänglig via en länk höst upp på varje webbsida. Den kommer dock inte alltid synas varje gång du går in på webbplatsen framöver. Du bör emellertid besöka den regelbundet för att hålla dig införstådd med de risker som förknippas med produkter som handlas på börsen.